Pobočky Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice

Oficiální stránky města poskytují informace o činnosti samosprávy pro občany i podnikatele a o cílech pro turisty a návštěvníky města.

Statutární město České Budějovice

Odbor územního plánování pořizuje, spravuje, udržuje a archivuje územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady a územně analytické podklady v obvodu obce s rozšířenou působností.

Statutární město České Budějovice

Odbor kultury a cestovního ruchu zabezpečuje komplexně v rámci samostatné působnosti města agendu kultury a cestovního ruchu. Úzce spolupracuje především při zajišťování přípravy a realizace jednotlivých kulturních a společenských akcí.

Statutární město České Budějovice

Zpřístupňování a poskytování informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti, zajištění výkonu státní správy jako dotčený orgán při správních řízeních, řešení stížností na porušování zákonů a obecně závazných vyhlášek z oblasti ...

Statutární město České Budějovice

Připravuje a realizuje strategický plán a integrované plány rozvoje města, připravuje, zpracovává a vede agendu spojenou s dotačními programy EU a národními zdroji, zajišťuje zadávání veřejných zakázek.

Odbor rozvoje a veřejných zakázek

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Statutární město České Budějovice

Odbor informačních a komunikačních technologí zajišťuje rozvoj a plynulý provoz magistrátu města v oblasti výpočetní techniky, informačních systémů a technologií, neboli ICT.

Odbor informačních a komunikačních technologií

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Statutární město České Budějovice

Určení nemovitého majetku města, městské majetkové a účetní evidence, záznamy o úbytku a přírůstku majetku města v ENM a jeho formách, stanovení ceny nemovitého majetku, archivace cenové dokumentace, určování a archivace změny ceny, doplnění nabývacích ...

Statutární město České Budějovice

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

Statutární město České Budějovice

Odbor zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III. Řeší stížnosti na ředitele škol, které zřizuje. Dále odbor zajišťuje poskytování neinvestičních dotací do oblasti sportu, ...

Statutární město České Budějovice

Péče o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturními památkami ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu.

Statutární město České Budějovice

Zaměřujeme se na zabezpečování údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města. Vedení registru řidičů a vozidel. Rozhodnutí o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu, omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Statutární město České Budějovice

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Nabízí poradenskou činnost v oblasti živnostenského podnikání.

Statutární město České Budějovice

Galerie každým rokem připravuje výstavy nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů ze zahraničí.

Statutární město České Budějovice

Zajišťuje komplexní agendu narození, manželství, partnerství, úmrtí, ověřování kopií listin a podpisů na listinách, žádosti o výpis z rejstříku trestů, změny a rušení trvalého pobytu, komplexní agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských ...

Statutární město České Budějovice

Infocentrum nabízí bezplatný informační servis v oblasti cestovního ruchu, informace o pamětihodnostech, kultuře, městě. Zajišťuje informace o dopravním spojení, průvodcovský servis, předprodej vstupenek na nejrůznější akce a mnoho dalšího v krajském městě a …

Turistické informační centrum

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Statutární město České Budějovice

Aktuální přehled o programu divadel, kin, o koncertech, výstavách a dalších akcích ve městě.

Statutární město České Budějovice

Odbor zajišťujei výplaty sociálních dávek, péči o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochranu dětí. Příjímá žádosti o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče.

Odbor sociálních věcí

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Statutární město České Budějovice

Rezervace a prodej vstupenek na koncerty, výstavy, divadelní představení, do kina a jiné kulturní akce.

Statutární město České Budějovice

Oddělení organizací města a správy majetku zajišťuje: zřizování a zrušování organizací, aktualizace zřizovacích listin organizací, vedení agendy ředitelů, transformace a privatizace organizací, evidence nemovitého majetku města, informace o ...

Odbor správy veřejných statků

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Statutární město České Budějovice

Investiční odbor zajišťuje veškeré investiční akce na území města, které jsou financovány z rozpočtu města. Investiční akce jsou realizovány na základě požadavků a potřeb jednotlivých odborů Magistrátu města a občanů.

Statutární město České Budějovice

Finanční odbor zabezpečuje úvěry z Fondu podpory kvality bydlení na území města Č.Budějovice, zhodnocování volných finančních prostředků, eviduje pokuty Městské policie na místě nezaplacené a následně je vymáhá.

Statutární město České Budějovice

Městská policie České Budějovice je samostatný bezpečnostní orgán obce, který řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Hlavní náplní je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných ...

Městská policie

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Statutární město České Budějovice

Vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupků proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku, přestupků na úseku občanských průkazů, na úseku zbraní a střeliva a dalších. …

Správní odbor

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)